Regulamin Strych music dance club

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Wejście do Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu.

5. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby : nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.

6. Do Klubu mają wstęp jedynie osoby powyżej 21-go roku życia.
Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.

7. Pierwszeństwo we wstępie do Klubu Strych mająposiadacze kart członkowskich klubu.

8. O wejściu osób do Klubu decyduje selekcjoner.
a. Pracownicy ochrony oraz selekcja Klubu mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została nie wpuszczona do lokalu.
b. W przypadku braku miejsca w Klubie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.

9. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

10. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.

11. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu.
W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

14. Zagubienie żetonu z szatni Klub pobiera opłatę w wysokości 20zł,odbiór depozytu dnia następnego.

15. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących.
Osoby przebywające nas salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.

16. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klubu Strych dla celów marketingowych.
Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych,reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress